História FVČ

Minulosť

Prvopočiatky odborovej organizácie vlakových čiat spadajú do konca deväťdesiatych rokov 19. storočia (rok 1898), do doby Rakúska-Uhorska , kedy vznikali robotnícke vzájomné podporné spolky. Tieto spolky vznikali okrem iných podnikov a závodov aj na železnici, okrem spolku strojvedúcich vznikli i spolky sprievodcov, železničná federácia a podb. Tieto spolky boli zväčša profesné, ale najčastejšie sa delili podľa oblasti (Buštehradská a podb.). O vysokej spolčovacej aktivite zamestnancov hovoria najmä dobové materiály, z ktorých sa dozvedáme o stále väčšom záujme zamestnancov dráh do týchto spolkov vstupovať. Hlavnou činnosťou týchto spolkov bola soc. ochrana členov a zlepšovanie ich pracovných podmienok. Najdôležitejšou úlohou bolo, aby členovia núdzou netrpeli pri úrazoch, ochoreniach, taktiež, aby siroty, vdovy a mrzáci, ktorí pri výkone práce prišli k ujme na zdraví prišli. Ich starosťou bola i mzda za prácu a priaznivá pracovná doba. Ďalším dôležitým cieľom spolkov bolo zabezpečenie zdrav. starostlivosti a využitia voľného času. Pre svojich členov vydávali odborové spolky, v ktorých okrem kalendára boli výňatky zo zákonov, predpisov dráhy, ktoré sa dotýkali členov. Súčasťou ročenky bol i prehľad dôležitých, verejných a železničných akcií na ďalší rok. Činnosť spolkov prežila prvú svetovú vojnu a potom, už ako činnosť odborových organizácií pokračovala počas tzv. Prvej Republiky.
Začiatkom dvadsiatich rokov, po 1. svetovej vojne, bolo na železnici asi 23 odborových spolkov. Tieto spolky boli profesne orientované, združovali členov, zvlášť manipulantov, vlakmajstrov. Ich činnosť prežila tridsiate roky, až do doby okupácie, kedy bola ich existencia potlačená a činnosť vládnym výnosom zakázaná. Po skončení 2. svetovej vojny sa ich činnosť nestačila obnoviť a nástup komunistov po roku 48 úplne zlikvidoval tieto spolky. Starosť o robotnícku triedu prevzala pod svoje „ochranné krídla“ neohrozená ROH. Obdobie ROH si všetci pamätáme. Boli to predovšetkým rekreácie, zájazdy pre vyvolených, dary, kolekcia k Vianociam a uterák alebo taška na MDŽ. Takto sa dala v stručnosti charakterizovať odb. práca ROH. No starosť o platy a prac. Podmienky bola. Čo nariadila všemocná strana bolo uskutočnené. Vlakové čaty boli vždy na okraji záujmu – zvýšený záujem o nás bol len vtedy, keď nebolo koho obsadiť na vlak. Spoločensko politickými zmenami v novembri 1989 nastalo prebudenie „železničných odborov“, ROH sa nečakane premenovalo na OZŽ a úspešne si privlastnilo všetok odborový majetok. Jediný, kto z tejto situácie vyťažil a naviazal na svoju predvojnovú činnosť, bola Federácia Strojvodcov. Tí, čo jasali, jasali predčasne, lebo OZŽ sa správala aj naďalej k vlakovým čatám ako jej predchodca ROH. V roku 1991 sa pár nadšencov z Prahy a okolitých staníc stretlo a rozhodlo sa obnoviť činnosť FVČ. Ich začiatky boli veľmi pomalé a z tohto dôvodu sa správa o tejto organizácií nedostala k nám na Slovensko. Prišiel rok 1993 a rozdelenie Česko-Slovenska na dva samostatné štáty. V Čechách sa FVČ rozrastala, rozvíjala svoju činnosť a pôsobnosť, kým na Slovensku vlakové čaty stále združovalo všemocné OZŽ. Postupom času začali vznikať rôzne odb. organizácie, napríklad ŽROZ, FPP, OAVD, ktoré presadzovali záujmy všetkých, okrem vlakových čiat. A v tejto dobe sa začínajú písať novodobé dejiny FEDERÁCIE VLAKOVÝH ČIAT na ŽSR.

Súčasnosť

Na tento nezáujem všetkých odborových centrál o zamestnancov vlakových čiat a na ich podnety dňa 30. mája 2001 vznikla Federácia vlakových čiat na ŽSR. Po počiatočných problémoch pri vypracovaní a registrácií stanov oznámila FVČ svoj vznik dňa 11. júna 2001 Generálnemu riaditeľovi ŽSR. Dňa 28. júna 2001 začala byť FVČ akceptovaná GR ŽSR. Po počiatočných problémoch a vybavovaním kancelárie a tel. prípojky, dňa 30. júna 2001 sme mohli zahájiť oficiálnu činnosť. Dňa 4. júna 2001 GR ŽSR zaslalo odb. centrálam návrh Kolektívnej zmluvy na roky 2002/2003. Po pripomienkovaní KZ našimi členmi, dňa 5. septembra 2001 OZŽ zvoláva ostatné odb. centrály a navrhuje spoločné pripomienkovanie KZ, s ktorým všetky centrály súhlasia. Na spoločný návrh odb. centrál reaguje GR ŽSR a zvoláva kolektívne vyjednávanie. Toto Kolektívne vyjednávanie prebehlo vďaka obojstrannej tolerantnosti bez problémov a dňa 22. októbra 2001 KZ na roky 2002/2003 bola zmluvnými stranami podpísaná. FVČ prešiel návrh na zmenu v bode 67., kde sa zamestnávateľ zaväzuje zlý stav služobných vozňov vylepšovať a ich nedostatky voči BOZP sa považujú za porušenie Kolektívnej zmluvy. V tomto období GR ŽSR dáva návrh na zmenu Prepravných zborníkov ŽSR. Na jednaní o týchto Preprav. zborníkoch, FVČ ako jediná od. centrála bola pripravená, zo 480. bodov pripomienkovala 247. bodov s úspešnosťou 70 %. V celkom období sme si vytvárali postupnými jednaniami pôdu na začatie rokovaní o predpisoch D 43,KC 1/1/2, PPTŽ, ktoré budú zahájené začiatkom roka 2002. Takto sa dá doteraz popísať práca a plány FVČ do ďalšieho obdobia.

Ako sa stať členom FVČ:

Členom FVČ sa môže stať vlakvedúci a sprievodca osobných vlakov, vlakvedúci a sprievodca nákladných vlakov, komandujúci vl. čiat, osobný pokladník, posunovač, vedúci posunu, vozmajstri, majster pre vozne, inšpektor pre vozne, dispečeri. V stredisku, kde je základná organizácia FVČ, prihlášky a ostatné náležitosti má predseda ZO. Ostatní záujemci sa môžu prihlásiť v kancelárií prezídia FVČ. FVČ je pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné, čo s nimi bude zajtra, pozajtra a všetkým tým, ktorí nespomínajú s nostalgiou na minulosť, ale vidia v železnici budúcnosť a snažia sa v nej uplatniť.

Za tento článok ďakujeme p. Jozefovi Sekáčoví

Print Friendly, PDF & Email