Informácia z pracovného stretnutia ZSSK dňa 25.04.2018

Pracovné stretnutie  otvoril Ing. Marián Lelovský. Na začiatku stretnutia ospravedlnil vedenie ZSSK za neúčasť na stretnutí.

Program:

 1. Podpis dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019,
 2. Podpis zmeny č. 5 do smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,
 3. Podpis zmeny č. 3 do smernice / Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov ZSSK,
 4. Podpis zmeny č. 6 do smernice / Sociálny fond,
 5. Podpis rozpočtu sociálneho fondu na rok 2018,
 6. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov (pokračovanie zo dňa 10.04.2018), (nočné, sobotné, nedeľné a sviatkové príplatky)
 7. Doplnený bod: dodatok č. 3 do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 – 36. hod. pracovný režim pre funkcie komandujúci, majster pre vozne, výhybkár a výhybkár/točniar a pokladník

K prislušným bodom:

 1. podpísaný socialnými partnermi (príloha)
 2. podpísaný socialnými partnermi (príloha)
 3. podpísaný socialnými partnermi (príloha)
 4. podpísaný socialnými partnermi (príloha)
 5. podpísaný socialnými partnermi (príloha)
 6. zo strany zamestnávateľa požiadané o prerušenie tohto bodu, načo odborové centrály vyjadrili svoje kritické stanovisko – prerušenie KV bolo dohodnuté.
 7. zamestnávateľ sa k bodu vyjadrí zákonnou formou.
Print Friendly, PDF & Email