Kolektívne vyjednávanie v ZSSK dňa 13.12.2017

Dňa 13.12.2017 sa v zriadení Valčík konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017-2019, v súlade s bodom č. 51 Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017-2019.

V rámci odsúhlasenia dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli, že zamestnávateľ s účinnosťou od 1.1.2018 zabezpečí:

  1. osobitné prémie pre vybrané profesie:
  • rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, strojmajster a profesie údržby (elektromechanik, mechanik elektronických zariadení, mechanik, zámočník dráhových vozidiel, čalúnnik, defektoskopista, chemik, lakovač, nástrojár, obrábač kovov, stolár, zvárač kovov, vozmajster, prevádzkový zámočník) v priemernej výške 110,- € na zamestnanca,
  • vlakvedúci, komandujúci, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny, referent kontaktného centra, majster pre opravy a majster pre vozne v priemernej výške 30,- € na zamestnanca.

2. zachovanie priemerných prémií pre vybrané profesie minimálne vo výške priemerných prémií na úrovni roka 2017.

3. pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením mzdového systému komplexne

  • za účelom dohodnutia nového systému odmeňovania Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vrátane poskytovania variabilnej zložky mzdy prostredníctvom prémií. Do dohodnutia nového systému odmeňovania zostávajú v platnosti mzdové tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov.
  • za účelom doplnenia profesie komandujúci, majster pre vozne, výhybkár a výhybkár/točniar v rámci bodu 24 a) kolektívnej zmluvy.

V prípade, že Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 bude účinný po dobe jeho platnosti, právne vzťahy, ktoré vzniknú v období od 01.01.2018 do nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019, sa budú spravovať ustanoveniami tohto dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019.

Protokol je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti                Slovensko, a.s. 2017 – 2019 vrátane jej dodatku

Print Friendly, PDF & Email