Súhrnná informácia z pracovného stretnutia a kolektívneho vyjednávania konaného 07.11.2018 v Bratislave

Počas pracovného stretnutia zúčastnení prerokovali Plán zamestnanosti na rok 2019 a zmenu č. 14 do Katalógu profesií. Zástupcovia zamestnancov k prerokovávaným materiálom vzniesli pripomienky a požiadali o doplňujúce údaje.

Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 2 do smernice Stravovanie a poskytovanie bezplatného občerstvenia zamestnancom bolo pre krátkosť času (materiál bol Odborovým centrálam doručený deň pred stretnutím). Na žiadosť zástupcov zamestnancov prerušené a vo vyjednávaní sa bude pokračovať na nasledujúcom stretnutí.

Počas Kolektívneho vyjednávania k zmene č. 4 do smernice Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. sa sociálny partneri dohodli na administratívnych úpravách v smernici v súvislosti s organizačnými zmenami. Zamestnávateľ navrhol skrátenie rekondičných pobytov na jeden týždeň, čo zástupcovia zamestnancov neodsúhlasili.   V rámci rokovania zástupcovia zamestnancov požiadali o prehodnotenie možnosti absolvovania rekondičných pobytov u všetkých dotknutých profesií po troch rokoch. Zamestnávateľ informoval o prebiehajúcom audite Pracovnej zdravotnej služby k možnému zaradeniu osobných pokladníkov na rekondičné pobyty.

S platnosťou od 1. decembra 2018 sociálni partneri dohodli dodatok č. 3 do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019, nasledovne: V časti – Druhá kapitola – Zamestnanosť a pracovno-právne vzťahy – v bode 10 vložte nový odsek v znení

„Zamestnávateľ za nového odporučeného potenciálneho zamestnanca v zmysle kategórie stanovenej pre príslušnú profesiu v rámci Interného trhu práce alebo Externého trhu práce, ktorý nastúpi do pracovného pomeru a počas skúšobnej doby tento pracovný pomer neskončí, bude v zmysle interného predpisu poskytovať zamestnancovi v evidenčnom stave referenčný bonus.“ Tiež bola prerokovaná smernica k tomuto bodu.

Za získanie nového zamestnanca v nedostatkových profesiách poskytne zamestnávateľ odmenu 500 EUR.

Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. …. ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2017 – 2019 – 36 hod. prac. čas pre ďalšie profesie bol opätovne prerušený. Zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s rozširovaním tohto bodu KZ. Vyjednávanie bude pokračovať. Odborové centrály zvažujú možnosť pokračovania vo vyjednávaní k tomuto bodu pred sprostredkovateľom. 

Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. …….ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2017 – 2019 – rast miezd na rok 2019 bolo taktiež prerušené pre nezhodu sociálnych partnerov.

 Zamestnávateľ navrhuje riešiť mzdový nárast v roku 2019 nasledovne:

„Zamestnávateľ v roku 2019 zabezpečí priemernú mzdu bez vyplatenej nadčasovej práce za rok 2018 a poskytnutej osobitnej prémie pre vybrané profesie za rok 2018 so zohľadnením zmeny výšky minimálnej mzdy a jej dopadu na mzdové zvýhodnenia od 1.1.2019 a od 1.5.2019.“

Zástupcovia zamestnancov navrhujú mzdový nárast v znení:

„Zamestnávateľ sa zaväzuje, že v roku 2019 zabezpečí:

  1. zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy každého zamestnanca o 100,00 EUR, s účinnosťou od 1. 1. 2019
  2. vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 100,00 EUR všetkým zamestnancom so mzdou za mesiac máj a november
  3. zachovanie priemerných prémií pre vybrané profesie minimálne vo výške priemerných prémií na úrovni roka 2018.

Pre účely záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy sa za vybrané profesie považujú profesie: rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, vlakvedúci, vlakvedúci – inštruktor, komandujúci, strojmajster, spracovateľ dát, vedúci posunu, posunovač, výhybkár, výhybkár/točniar, majster pre vozne, vozmajster, mechanik, mechanik elektronických zariadení, elektromechanik, zámočník dráhových vozidiel, prevádzkový zámočník, sústružník kovov, zvárač kovov, obrábač kovov, stolár, lakovač, preberač čistenia ŽKV, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny a referent kontaktného centra. Na úseku prevádzky sa pomocná prevádzka bude vyhodnocovať komplexne, v rámci ktorej bude zaradená profesia vedúci posunu, posunovač, výhybkár a výhybkár/točniar.

  1. pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením mzdového systému komplexne za účelom dohodnutia nového systému odmeňovania Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s vrátane poskytovania variabilnej zložky mzdy prostredníctvom prémií. Do dohodnutia nového systému odmeňovania zostávajú v platnosti
  • mzdové tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov,

–    vyplácanie osobitných prémií pre vybrané profesie:

>rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, strojmajster a profesie údržby (elektromechanik, mechanik elektronických zariadení, mechanik, zámočník dráhových vozidiel, čalúnnik, defektoskopista, chemik, lakovač, nástrojár, obrábač kovov, stolár, zvárač kovov, vozmajster, prevádzkový zámočník) v priemernej výške 110,- € na zamestnanca,

>vlakvedúci, komandujúci, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny, referent kontaktného centra, majster pre opravy a majster pre vozne v priemernej výške 30,- € na zamestnanca.“

Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 28. 11. 2018.

 Odborové organizácie príslušné k Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. – signatári KZ

SI zo 7.11.2018

Print Friendly, PDF & Email