Súhrnná informácia z pracovného stretnutia a kolektívneho vyjednávania konaného 28.12.2018 v Bratislave

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania a pracovného stretnutia

konaného 28. 11. 2018 v Bratislave.

Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. …….ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2017 – 2019 – rast miezd na rok 2019 bolo opätovne prerušené pre nezhodu sociálnych partnerov.

 Zamestnávateľ upravil svoj návrh a navrhuje riešiť mzdový nárast v roku 2019 nasledovne: „Zamestnávateľ v roku 2019 zabezpečí zvýšenie priemernej mzdy o 1,6% oproti plánovanej priemernej mzde za rok 2018 bez započítania dopadu zvýšenia minimálnej mzdy od 01.01.2019 a mzdových zvýhodnení účinných od 01.05.2019, čo predstavuje zvýšenie mzdových nákladov o 1,25 mil. € alokovaných na osobitnú prémiu pre vybrané profesie.“

V zmysle prezentácie návrhu počas kolektívneho vyjednávania, zamestnávateľ navrhuje riešiť mzdový nárast v roku 2019 prostredníctvom osobitných prémií a základných prémií.

 Zástupcovia zamestnancov zotrvali na pôvodnom návrhu:

„Zamestnávateľ sa zaväzuje, že v roku 2019 zabezpečí:

 1. zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy každého zamestnanca o 100,00 EUR, s účinnosťou od 1. 1. 2019
 2. vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 100,00 EUR všetkým zamestnancom so mzdou za mesiac máj a november
 3. zachovanie priemerných prémií pre vybrané profesie minimálne vo výške priemerných prémií na úrovni roka 2018.

Pre účely záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy sa za vybrané profesie považujú profesie: rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, vlakvedúci, vlakvedúci – inštruktor, komandujúci, strojmajster, spracovateľ dát, vedúci posunu, posunovač, výhybkár, výhybkár/točniar, majster pre vozne, vozmajster, mechanik, mechanik elektronických zariadení, elektromechanik, zámočník dráhových vozidiel, prevádzkový zámočník, sústružník kovov, zvárač kovov, obrábač kovov, stolár, lakovač, preberač čistenia ŽKV, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny a referent kontaktného centra. Na úseku prevádzky sa pomocná prevádzka bude vyhodnocovať komplexne, v rámci ktorej bude zaradená profesia vedúci posunu, posunovač, výhybkár a výhybkár/točniar.

 1. pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením mzdového systému komplexne za účelom dohodnutia nového systému odmeňovania Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s vrátane poskytovania variabilnej zložky mzdy prostredníctvom prémií. Do dohodnutia nového systému odmeňovania zostávajú v platnosti
 • mzdové tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov,

–    vyplácanie osobitných prémií pre vybrané profesie:

>rušňovodič, rušňovodič – inštruktor, strojmajster a profesie údržby (elektromechanik, mechanik elektronických zariadení, mechanik, zámočník dráhových vozidiel, čalúnnik, defektoskopista, chemik, lakovač, nástrojár, obrábač kovov, stolár, zvárač kovov, vozmajster, prevádzkový zámočník) v priemernej výške 110,- € na zamestnanca,

>vlakvedúci, komandujúci, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny, referent kontaktného centra, majster pre opravy a majster pre vozne v priemernej výške 30,- € na zamestnanca.“

Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. …. ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2017 – 2019 – 36 hod. prac. čas pre ďalšie profesie bol taktiež prerušený. Zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s rozširovaním tohto bodu KZ. Odborové centrály upravili svoj návrh a zamestnávateľ sa k nemu vyjadrí na ďalšom stretnutí.

Na kolektívnom vyjednávaní bola zmluvnými stranami odsúhlasená zmena č. 12 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov s účinnosťou od 1. januára 2019 nasledovne:

 • V článku 4 ust. 4.4 v bode 2 sa suma „1,00 €“ nahrádza sumou „1,047 €“.
 • V článku 4 ust. 4.6 v bode 3 d) sa pôvodný text mení nasledovne:

 

„d) zamestnancom, ktorí sú poverení vykonávať lektorskú činnosť v odbornom vzdelávaní zamestnancov ZSSK v zmysle Výcvikového a skúšobného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Lektorská činnosť pozostáva z výučby a z účasti v skúšobných komisiách.

Výška príplatku je stanovená:

 • za výučbu v čiastke 3,- € za každú vyučovaciu hodinu,
 • za účasť v jednej skúšobnej komisii v čiastke 10,- € za každý deň skúšky.“

 

 1.  
 • V článku 4 ust. 4.10 sa suma „0,552 €“ nahrádza sumou „0,598 €“.
 • V článku 5 ust. 5.1 v bode 1. sa suma „0,614 €“ nahrádza sumou „0,665 €“.
 • V článku 5 ust. 5.2 v bode 1. sa suma „0,614 €“ nahrádza sumou „0,665 €“.
 • V článku 5 ust. 5.2 v bode 3. sa suma „2,943 €“ nahrádza sumou „3,189 €“ a 

 

           suma „3,066 €“ nahrádza sumou „3,322 €“.

Počas kolektívneho vyjednávania k zmene č. 2 do smernice Stravovanie a poskytovanie bezplatného občerstvenia zamestnancom zástupcovia zamestnancov navrhli upraviť hodnotu poskytovaného „nápojového lístka“ z 0, 50 € na 1, 00 €. Zamestnávateľ sa vyjadrí na nasledujúcom stretnutí.

Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 14. 12. 2018.

Po ukončení kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sociálni partneri prerokovali bez pripomienok zmenu č. 8 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., ktorá rieši nové usporiadanie OIK, a s pripomienkami zmenu č. 15 do Katalógu profesií (povolaní) a zmenu č. 2 do smernice Cestovné náhrady.

Odborové organizácie príslušné k Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. – signatári KZ

Súhrnná informácia

Print Friendly, PDF & Email