Zápis z 02.03.2017

Pracovné stretnutie so zástupcami odborových centrál (ďalej iba „OC“) otvoril a viedol           za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. hlavný kolektívny vyjednávač Mgr. Jozef Luha.

Mgr. Jozef Luha odovzdal slovo Ing. Mariánovi Lelovskému, ktorý informoval prítomných zástupcov OC o programe stretnutia. Vzhľadom na oznámenie meškania zástupcu ŽROZ   na pracovnom stretnutí, zamestnávateľ navrhol zmenu programu nasledovne. V rámci prvej časti navrhol zaoberať sa bodmi týkajúcimi sa prerokovania a v rámci druhej bodmi týkajúcimi sa odsúhlasenia. Súčasne navrhol v rámci druhej časti zaradiť bod programu Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 za rok 2016. Následne uviedol, že po ukončení týchto bodov bude stretnutie pokračovať prezentáciou a poskytnutím informácií na tému „Odmeňovanie a peniaze“. Ing. Marián Lelovský požiadal zástupcov OC o vyjadrenie sa k navrhovanému programu, prípadne o jeho zmenu alebo doplnenie.

OC s programom podľa návrhu zamestnávateľa súhlasili.

Vzhľadom k tomu, že v rámci druhej časti išlo o kolektívne vyjednávanie, zamestnávateľ vykonal prezenciu účasti. Účasť prítomných je zaznamenaná v prezenčnej listine.               Za overovateľov zápisu z tohto pracovného stretnutia boli stanovení za OZŽ Bc. Ľudevít Mikloš, za FS Peter Dubovský, za FVČ Milan Šandor a za zamestnávateľa Ing. Marián Lelovský.

Ing. Marián Lelovský pristúpil k bodom programu.

 Bod č. 1 – prerokovanie Plánu práce na rok 2017

 Ing. Marián Lelovský informoval prítomných zástupcov OC o materiáli opatrenie / Plán práce na rok 2017 (ďalej iba „opatrenie“). Týmto opatrením zamestnávateľ stanovuje plán mzdových nákladov, priemerných prepočítaných počtov zamestnancov a plánovaných priemerných miezd na rok 2017 po jednotlivých úsekoch a za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Priemerná mzda Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v roku 2017 je plánovaná bez vyplatenej nadčasovej práce vo výške 967,33 €. V tejto súvislosti požiadal zástupcov OC, aby v rámci tohto materiálu v druhom odseku doplnili chýbajúce  znenie „bez vyplatenej nadčasovej práce“. Ing. Marián Lelovský uviedol, že v rámci tohto opatrenia boli zapracované zmeny vyplývajúce s organizačnej zmeny účinnej od 1.1.2017. Súčasne uviedol, že v prípade implementovania novej organizačnej zmeny, môže byť na základe zmien zmenené i toto opatrenie. Požiadal zástupcov OC o vyjadrenie sa k tomuto bodu.

Zástupcovia OC k tomuto bodu nemali žiadne pripomienky.

Bod č. 1 – Prerokovanie Plánu práce na rok 2017 – bol prerokovaný bez pripomienok.

 Bod č. 2 – prerokovanie zmeny do Organizačného poriadku Železničnej

                  spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v3

Mgr. Jozef Luha požiadal o bližšie referovanie zmien vyplývajúcich z  organizačného poriad-ku Ing. Mariána Lelovského. Ing. Marián Lelovský uviedol, že zamestnávateľ predkladá túto zmenu organizačného poriadku v súlade s požiadavkami niektorých organizačných útvarov. Zamestnávateľ navrhuje účinnosť tejto zmeny do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. dňom 1.4.2017 (ďalej iba „zmena organizačného poriadku“). V rámci zmeny organizačného poriadku zamestnávateľ navrhuje na úseku obchodu zrušiť oddelenie riadenia distribučných kanálov s tým, že jedna časť procesov a činností prejde  pod novú vytvorenú sekciu alternatívnych distribučných kanálov (SeADK) a druhá časť zostane v pôsobnosti SeSZ a bude sa týkať starostlivosti o distribučné kanály. Toto nové oddelenie sa premenuje na oddelenie riadenia predaja. Pôvodné oddelenie služieb zákazníkom sa premenuje na oddelenie realizácie predaja a služieb. Na úseku prevádzky dochádza iba k zmene názvu sekcie riadenia a realizácie prevádzky na sekciu riadenia prevádzky (SeRP). Mení sa názov úseku ekonomiky na názov úsek ekonomiky a informačného manažmentu (UEIM). Na tomto úseku vzniká nová sekcia alternatívnych distribučných kanálov (SeADK). Na sekcii informačných technológií sa mení vnútorná štruktúra, kde sa rušia všetky jej oddelenia. V rámci tejto sekcie vznikne jedno nové oddelenie, ktoré sa bude volať oddelenie prevádzky IT, ktoré bude zabezpečovať procesy a činnosti súčasného oddelenia riadenia služieb a bezpečnosti ICT a oddelenia podpory aplikácií a ERP. Ostatná skupina zamestnancov bude riadená priamo riaditeľom tejto sekcie a bude  zabezpečovať procesy rozvoja IT. Na úseku služieb vznikne nová sekcia, ktorá sa bude volať sekcia obstarávania a nákupu (SeON). Táto sekcia bude zabezpečovať činnosti a procesy oddelenia obstarávania. Sekcia obstarávania a nákupu bude mať dve oddelenia, a to oddelenie nadlimitných zákaziek a oddelenie podlimitných zákaziek. Na sekcii logistiky sa ruší oddelenie obstarávania. V rámci tejto sekcii zostanú štyri oddelenia, a to oddelenie metodiky a analýz, oddelenie prevádzky logistiky, oddelenie energetiky a oddelenie dopravných služieb. Ostané organizačné útvary zostávajú bez zmeny. Táto zmena organizačného poriadku sa netýka zmeny zamestnanosti. Každému zamestnancovi, ktorého sa dotkne organizačná zmena, bude ponúknutá pracovná ponuka v rámci tejto zmeny. Ing. Marián Lelovský informoval, že všetky zmeny organizačného poriadku boli navrhnuté          za účelom zefektívnenia a spružnenia systému riadenia organizačných útvarov a činností ZSSK.

FS – informovala sa, či v prípade zvýšenia počtu zamestnancov v rámci tejto organizačnej zmeny budú navýšené i mzdové náklady.

Ing. Marián Lelovský uviedol, že mzdové náklady v takomto prípade budú zohľadnené.

OZŽ – informovalo sa, ako sa navrhované zmeny organizačného poriadku budú týkať súčasných zamestnancov, či pôjde iba o zmenu názvu útvaru alebo aj o zmenu miesta výkonu práce.

Ing. Marián Lelovský uviedol, že zamestnávateľ v rámci zmeny organizačného poriadku        v súčasnosti neuvažuje o zmene dislokácie.

Bod č. 2 – prerokovanie zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v3 – bol prerokovaný po vzájomnej diskusii a zodpovedaní otázok predložených zo strany OC.

 Bod č. 3 – prerokovanie zmeny č. 9 do Katalógu profesií (povolaní)

 Ing. Marián Lelovský informoval zástupcov OC o zmene č. 9 do Katalógu profesií (povolaní). V rámci tejto zmeny dochádza k úprave skratiek a vysvetliviek. Súčasne dochádza u niektorých vymenovaných profesií k úprave rozpätia tarifného zaradenia a doplnenia dvoch nových profesií, a to profesii manažér pre riadenie stredísk a profesie metodik obstarávania a nákupu. Zamestnávateľ uvedenú zmenu navrhuje s účinnosťou od 1.4.2017. Ing. Marián Lelovský požiadal zástupcov OC o vyjadrenie sa k tomuto bodu.

OC k tomuto bodu požiadali iba doplniť a upraviť v popise pri profesii manažér pre riadenie stredísk rozpätie tarifného zaradenia na TT 17-19.

FS – informovala sa, či manažéri pre riadenie stredísk budú prvotne zaradení do TT 17 tak, aby v prípade zlepšovania mali možnosť kariérneho rastu alebo títo budú priamo zaradení   do najvyššej TT.

Ing. Marián Lelovský uviedol, že zaraďovanie zamestnancov do príslušných tarifných tried je plne v kompetencii vedúceho zamestnanca s pracovno-právnou kompetenciou.

FS – konštatovala, že už pri zmene organizačného poriadku k 1.1.2017 zamestnávateľ vynaložil mzdové náklady za zamestnancov, ktorí odišli. V súčasnosti zamestnávateľ opätovne vytvára profesie a zaraďuje tých zamestnancov, ktorí zostali, do príslušných tarifných tried. V tejto súvislosti FS požiadala zamestnávateľa, aby boli títo zamestnanci zaradení tak, aby mali možnosť kariérneho rastu.

Bod č. 3 – prerokovanie zmeny č. 9 do Katalógu profesií (povolaní) – bol prerokovaný         po vzájomnej diskusii a zodpovedaní otázok predložených zo strany OC.

Po tejto časti pokračovalo pracovné stretnutie nasledovným programom:

Bod č. 1 – odsúhlasenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2017

 Ing. Marián Lelovský informoval zástupcov OC o rozpočte sociálneho fondu na rok 2017. Zamestnávateľ v rámci rozpočtu, ktorý na rok 2017 je v objeme 733 603,21 € (vrátane zostatku k 1.1.2017, ktorý je vo výške 81 832,51 €). Zamestnávateľ navrhol použitie rozpočtu sociálneho fondu nasledovne:

Jednorazová sociálna výpomoc                                                       50 000,00 €

z toho:

– príspevok zamestnancom, ktorí utrpeli škodu na majetku               5 000,00 €

z dôvodu povodní

– ostatná jednorázová sociálna výpomoc                                        45 000,00 €

Peňažný dar za udelenie Kňazovického medaily

a Jánskeho plakety                                                                           18 000,00 €

Príspevok zo soc. fondu na každé hlavné jedlo                             105 000,00 €

Výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti                                     75 000,00 €

Dar pri pracovnom výročí                                                               130 000,00 €

Príspevok na úhradu nákladov

odbor. organ. na realizáciu KV                                                         27 600,00 €

Regenerácia pracovnej sily                                                           328 003,21 €

z toho:

príspevok zamestnancom na OU                                                   115 943,21 €

darčekové poukážky                                                                     180 060,00 €

centrálne akcie                                                                                32 000,00 €

 

Spolu                                                                                            733 603,21 €

Ing. Marián Lelovský požiadal zástupcov OC o spoločné stanovisko k uvedenému.

OC požiadali o prestávku. Po prestávke OC navrhli v rámci rozpočtu upraviť príspevok        na centrálne akcie vo výške 45 000,- € (t.j. tento príspevok bude vyšší o 13 000,- €) s tým, že následne bude upravená položka na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov              na organizačné útvary (t.j. tento príspevok bude o 13 000,- € nižší).

Zamestnávateľ s návrhom OC ohľadne navýšenia centrálnych akcií a následnej úpravy položky na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov na organizačných útvaroch súhlasil.

Sociálni partneri odsúhlasili rozpočet sociálneho fondu na rok 2017 podľa použitia nasledovne:

„Jednorazová sociálna výpomoc                                                      50 000,00 €

z toho:                                                                                                         

– príspevok zamestnancom, ktorí utrpeli škodu na majetku              5 000,00 €   

  z dôvodu povodní

– ostatná jednorázová sociálna výpomoc                                        45 000,00 € 

Peňažný dar za udelenie Kňazovického medaily

a Jánskeho plakety                                                                          18 000,00 €

Príspevok zo soc. fondu na každé hlavné jedlo                             105 000,00 €

Výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti                                     75 000,00 €

Dar pri pracovnom výročí                                                               130 000,00 €

Príspevok na úhradu nákladov

odbor. organ. na realizáciu KV                                                         27 600,00 €

Regenerácia pracovnej sily                                                           328 003,21 €

z toho:

príspevok zamestnancom na OU                                                  102 943,21

darčekové poukážky                                                                     180 060,00 €

centrálne akcie                                                                                45 000,00 €

Spolu                                                                                            733 603,21 €“

Podmienky na čerpanie príspevku na úhradu nákladov odborových organizácií vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania a na príspevok na regeneráciu pracovnej sily – centrálne akcie si sociálni partneri dohodnú na základe osobitnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a odborovými organizáciami.

Bod č. 1 – odsúhlasenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2017 – bol po jeho odsúhlasení ukončený.

Bod č. 2 – vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 za rok 2016

 Zamestnávateľ informoval zástupcov OC o materiáli vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 (ďalej iba „kolektívna zmluva“) za rok 2016. Uviedol, že ohľadne vyhodnotenia kolektívnej zmluvy za rok 2016 sa príslušní zástupcovia OC zúčastnili na dielčích vyhodnoteniach uskutočnených po jednotlivých úsekoch. Uvedený materiál – vyhodnotenie kolektívnej zmluvy za celú Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. bol spracovaný na základe vyhodnotení týchto úsekov.             Do vyhodnotenia kolektívnej zmluvy za celú Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. boli zapracované jednotlivé pripomienky a návrhy zo strany zástupcov OC. Zamestnávateľ v rámci tohto vyhodnotenia kolektívnej zmluvy za rok 2016 navrhol zástupcom OC zaoberať sa len bodmi, ktoré boli vyhodnotené ako splnené s výhradou. Ostatné body, ktoré boli vyhodnotené ako splnené, zostávajú v rámci odsúhlasenia tohto materiálu ako splnené.

Zástupcovia OC s návrhom zamestnávateľa súhlasili.

Body splnené s výhradou:

 Bod 20 – pracovný čas

V rámci vyhodnotenia kolektívnej zmluvy na úseku prevádzky FS SR a ZR hodnotili tento bod kolektívnej zmluvy ako splnený s výhradou.

  • začiatok a koniec pracovného času nebol v súlade so smernicou č. 2_143_UP_v1,
  • nedodržiavanie interných smerníc.

Stanovisko zamestnávateľa: Zamestnávateľ v zmysle záväzku vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy uplatňoval a dodržiaval pracovný čas v zmysle legislatívnych predpisov (Zákonník práce, zákona o organizácii pracovného času v doprave, Smernice o úprave pracovného času zamestnancov ZSSK (Turnusový poriadok) a smernice / Pracovný čas a doba odpočinku). Smernica č. 2_143_UP_v1 implementuje podmienky pre stanovenie nevyhnutných technologických časov rušňovodičov (ďalej iba „smernica“). Táto smernica bola odsúhlasená zástupcami zamestnancov. K 2. zmene GVD bude zamestnávateľ riešiť zmenu tejto smernice. V priebehu mesiacov marec až máj 2017 budú zrealizované všetky merania (normovania) nevyhnutných technologických časov rušňovodičov na jednotlivých radoch HKV. Po dohode s odborovými organizáciami bolo dohodnuté, že aktualizovaná smernica bude vydaná až po zrealizovaní všetkých potrebných meraní.

Po opätovnom vysvetlení plnenia tohto záväzku zamestnávateľom, OC prehodnotili svoje stanovisko a súhlasili s tým, že bod 20 je splnený.

Záver: bod splnený

 Bod 24 – uplatňovanie týždenného fondu pracovného času

V rámci vyhodnotenia kolektívnej zmluvy na úseku prevádzky ZR hodnotil tento bod kolektívnej zmluvy ako splnený s výhradou.

  • umelo poskracované dĺžky pracovnej zmeny z dôvodu neuplatňovania smernice č. 2_14_UP_v1.

Stanovisko zamestnávateľa: Zamestnávateľ v zmysle záväzku vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy uplatňoval a dodržiaval pracovný čas v zmysle legislatívnych predpisov (Zákonník práce, zákona o organizácii pracovného času v doprave, Smernice o úprave pracovného času zamestnancov ZSSK (Turnusový poriadok) a smernice / Pracovný čas a doba odpočinku). Smernica č. 2_143_UP_v1 implementuje podmienky pre stanovenie nevyhnutných technologických časov rušňovodičov (ďalej iba „smernica“). Táto smernica bola odsúhlasená zástupcami zamestnancov. K 2. zmene GVD bude zamestnávateľ riešiť zmenu tejto smernice. V priebehu mesiacov marec až máj 2017 budú zrealizované všetky merania (normovania) nevyhnutných technologických časov rušňovodičov na jednotlivých radoch HKV. Po dohode s odborovými organizáciami bolo dohodnuté, že aktualizovaná smernica bude vydaná až po zrealizovaní všetkých potrebných meraní.

 Po opätovnom vysvetlení plnenia tohto záväzku zamestnávateľom tak ako pri bode 20, ZR prehodnotil svoje stanovisko a OC súhlasili s tým, že bod 24 je splnený.

Záver: bod splnený

Bod 25. a 26. – prestávky na odpočinok a jedenie

V rámci vyhodnotenia kolektívnej zmluvy na úseku prevádzky ZR hodnotil tento bod kolektívnej zmluvy ako splnený s výhradou.

  • aplikovanie prestávky na odpočinok a jedenie na konci zmeny.

Stanovisko zamestnávateľa: Zamestnávateľ v zmysle záväzku vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy uplatňoval a dodržiaval prestávky na odpočinok a jedenie v zmysle legislatívnych predpisov (Zákonník práce, zákona o organizácii pracovného času v doprave, Smernice o úprave pracovného času zamestnancov ZSSK (Turnusový poriadok) a smernice / Pracovný čas a doba odpočinku). Prestávku na odpočinok a jedenie, ak ide o práce, ktoré nemožno z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných dôvodov prerušiť, musí zamestnávateľ zabezpečiť zamestnancovi v doprave aj bez prerušenia prevádzky. Podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia boli odsúhlasené so zástupcami zamestnancov.

Po opätovnom vysvetlení plnenia tohto záväzku zamestnávateľom, rovnako ako v predchádzajúcom bode, ZR prehodnotil svoje stanovisko a OC súhlasili s tým, že body 25. a 26. sú splnené.

Záver: body splnené

Bod 90 – zníženie hladiny infrazvuku

V rámci vyhodnotenia kolektívnej zmluvy na úseku prevádzky ZR hodnotil tento bod kolektívnej zmluvy ako splnený s výhradou.

– na HDV radu 350 sú netesné okná.

Stanovisko zamestnávateľa: Zamestnávateľ v zmysle dohodnutého záväzku v kolektívnej zmluve vykonáva opatrenia na hnacích vozidlách na zníženie hladiny infrazvuku.

Na základe tohto zdôvodnenia zamestnávateľ navrhol vyhodnotiť tento bod ako splnený.

ZR stiahol svoje rozhodnutie a OC súhlasili s návrhom zamestnávateľa, že bod je splnený.

Záver: bod splnený

Bod 105 – pracovné podmienky na hnacích vozidlách

V rámci vyhodnotenia kolektívnej zmluvy na úseku prevádzky FS SR a ZR hodnotili tento bod kolektívnej zmluvy ako splnený s výhradou.

  • infrazvuk, prašnosť, nemožnosť regulácie teploty aj pri namontovaných termostatoch.

Už pri vyhodnocovaní KZ ZSSK za rok 2015 mala FS SR RD BA k bodu č. 105: „Pracovné podmienky na hnacích vozidlách“ nasledujúce stanovisko:

„Napriek viacerým apelom na doplnenie výkonov prevádzkového čistenia po výkonoch prevádzkového ošetrenia o vysávanie stanovíšť hnacích vozidiel, riadiacich a motorových vozňov, zamestnávateľ neprijal žiadne opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Často sa     v bežnej praxi stáva, že zamestnanci dodávateľa čistiacich prác ani nepoznajú rozsahy výkonov čistenia a vykonajú iba vysypanie odpadkov a umytiu čelných okien. K očisteniu odpadových nádob, pultov, podláh, okien z vnútornej strany, dverí a madiel neprichádza takmer nikdy. Samotní rušňovodiči sú z tohto prístupu tak znechutení, že nemajú ani silu nedostatky nahlasovať strojmajstrom v zmysle TP 2_130_UP.“

Až ku koncu roka 2016 prišlo k vytvoreniu pracovnej skupiny zameranej na riešenie problémov pri preberaní vozidiel rušňového hospodárstva po výkonoch prevádzkového čistenia (hlavne skupiny R1 podľa TP 2_130_UP_v4). Napriek snahe zamestnávateľa riešiť uvedenú problematiku nenastali zo strany dodávateľa čistenia žiadne zmeny zamerané      na zvýšenie kvality jednotlivých úkonov čistenia popisovaných v uvedenom technologickom postupe. Takisto stanovisko OIK, ktoré spochybnilo požiadavku na rozšírenie výkonov čistenia o vysávanie stanovíšť,  FS SR RD BA považuje prinajmenšom za nešťastné, pričom bol iba odcitovaný TP 2_130_UP, ale po praktickej stránke nenastali žiadne zmeny. Zástupcovia dodávateľa sa vyhovárajú, že zo strany rušňovodičov nenastávajú žiadne reklamácie a od času reálneho čistenia do času kontroly tohto výkonu ubehne dlhý čas, kedy môže byť vozidlo znečistené napríklad zamestnancami pomocnej prevádzky. FS SR RD BA takisto poukazovala na skutočnosť, že rušňovodiči sú málo informovaní o rozsahu výkonov, ktoré treba po prevádzkovom čistení skontrolovať. Takisto kritizujú slabú úroveň hygieny, kedy pracovník dodávateľa čistiacich prác príde iba s jednou handrou a často aj bez čistej vody.

Ďalšou kapitolou predmetnej výhrady k splneniu bodu č. 105 KZ ZSSK je nezáujem zamestnávateľa o riešenie problematiky čistenia čelných okien v letnom období v uzlových staniciach, ktoré má priamy vplyv okrem pracovnej pohody aj na problematiku bezpečnosti železničnej dopravy. Naša žiadosť o čistenie okien v uzlových staniciach bola zmarená pozastavením  pilotného projektu v žst Žilina. Nakoľko vo všetkých vyspelých železničných podnikoch v Európe je táto problematika prakticky riešiteľná, obraciame sa znova                na zamestnávateľa so žiadosťou na riešenie tejto stránky pracovných podmienok na hnacích vozidlách.

Stanovisko zamestnávateľa: Zamestnávateľ problematiku čistenia rieši. Nutné je, aby všetky nedostatky zamestnanci uvádzali do záznamov mimoriadností HKV, nakoľko to pre ZSSK slúži ako podklad pre rokovanie s dodávateľom čistenia. Koncom roka 2016 prišlo                 k vytvoreniu pracovnej skupiny zameranej na riešenie problémov pri preberaní vozidiel rušňového hospodárstva po výkonoch prevádzkového čistenia (hlavne skupiny R1 podľa TP 2_130_UP_v4). Snahou zamestnávateľa je neustále zlepšovať pracovné podmienky           na hnacích vozidlách.

Plán stanovený pre rok 2016 bol splnený.

OC trvali na vyhodnotení tohto bodu kolektívnej zmluvy ako splneného s výhradou.

Záver: bod splnený s výhradou

 Zamestnávateľ informoval, že pri vyhodnotení kolektívnej zmluvy za rok 2016 boli v rámci kolektívneho vyjednávania vyhodnotené body nasledovne:

ako splnený s výhradou (1) – bod 105,

ostatné body kolektívnej zmluvy boli splnené.

Sociálni partneri sa dohodli, že k bodu, ktorý bol vyhodnotený ako splnený s výhradou, zamestnávateľ príjme opatrenia na zabezpečenie plnenia ustanovení kolektívnej zmluvy, ktoré následne predloží príslušným OC.

Bod č. 2 – vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 za rok 2016 – bol sociálnymi partnermi v zmysle dohody odsúhlasený a ukončený.

 Bod – prezentácia a informácie na tému „Odmeňovanie a peniaze“

 Ing. Marián Lelovský privítal a zároveň predstavil tím manažérov podpory riadenia, ktorých úlohou v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je nastaviť kroky a riešenia na plnenie Stratégie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na roky 2017 až 2020. Prednášajúcimi boli Ing. Ľuboš Polakovič, PhD., Ing. Václav Kovalský a Ing. Mária Vargová. Ing. Marián Lelovský súčasne privítal člena predstavenstva a riaditeľa úseku obchodu Ing. Karola Martinčeka, ktorý dočasne vzhľadom na neskorší príchod predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Mgr. Filipa Hlubockého zastupoval jeho účasť. Ing. Marián Lelovský odovzdal slovo členovi predstavenstva a riaditeľovi úseku obchodu Ing. Karolovi Martinčekovi. Ing. Karol Martinček uviedol, že tejto prezentácii na tému „Odmeňovanie a peniaze“ vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vzhľadom na prijatú Stratégiu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na roky 2017 až 2020 za účelom dosiahnutia jej hodnôt prikladá určitú dôležitosť a úctu. Snahou tejto stratégie je zvýšiť cca o 30% prepravovaných cestujúcich, z čoho vyplýva i zvýšenie tržieb s určitou ich monetizáciou. Jedným z cieľov definovaných touto stratégiou sú ľudia – zamestnanci technicky zdatní, lojálni a motivovaní. Snahou vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je, aby i zástupcovia zamestnancov boli súčasťou tejto zmeny a oni boli prví oboznámení s pripravovanými krokmi a zmenami v oblasti motivácie. Ing. Ľuboš Polakovič, PhD. V rámci prezentácie informoval, aká je snaha a kam sa má Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ak chce dosiahnuť ciele definované v stratégii, posunúť a neustále posúvať. Uviedol, že táto časť prezentácie je úvodná s tým, že jej úlohou je oboznámiť zástupcov zamestnancov o potrebe a cieli zmeniť systém motivácie a odmeňovania zamestnancov zo sociálnej polohy na polohu motivujúcu, čiže energetizujúcu. Súčasne uviedol, že zmena systému motivácie a odmeňovania bude rozpracovaná na viac častí a etáp. V tejto súvislosti vyzval zástupcov zamestnancov k vzájomnej spolupráci. V závere poďakoval prítomným za podnetné návrhy a informácie k danej téme.

 Zamestnávateľ v závere poďakoval za konštruktívny priebeh rokovania a pracovné stretnutie ukončil.

Print Friendly, PDF & Email